Kamu Davası

Telefon

0 552 389 71 35

 

Adres

Karabaş Mh. Hafız Binbaşı Cd. Mecit Kavan Apt. No: 8 Daire 8 İzmit/Kocaeli

Kamusal düzen, genel ahlak vs. toplumu bizzat ilgilendiren konular ile ilgili olarak herhangi bir kişinin suç işlemesi durumunda kamu veyahut devlet bu suçtan zarar görür ise veyahut bir kişiye karşı işlenen bir suçun varlığı karşısında suç şikayete tabi olan suçlar kategorisinde bulunuyor ise ve o kişinin şikayeti üzerine işlenen bu suçun cezalandırılması amacıyla cumhuriyet savcısı harekete geçerek gerekli soruşturmayı yapar ve soruşturma sonucunda suç işlendiğine dair yeterli şüphe olduğuna yönelik kanaate varırsa bir iddianame düzenleyerek kamu davası açar.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olmayan suçlar ile soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup şikayet edilen suçlar bakımından cumhuriyet savcısı tarafından gerekli araştırma yapılarak yeterli şüphe var ise kamu davasının açılması zorunluluğu vardır.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan araştırma neticesinde suçun işlendiğine yönelik yeterli şüphe var ise iddianame düzenlenerek kamu davası açılırken eğer yeterli şüphe ve delil elde edilememişse veyahut kovuşturma olanağı bulunmuyorsa bu durumda cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi gerekir. Kamu davası açmak için yeterli şüphe var olmasına rağmen kanunda belirtilen şartlar sağlanır ise savcılık makamı kamu davasının açılmasının ertelenmesine de karar verebilir.

KAMU DAVASI NASIL AÇILIR?

Cumhuriyet savcısı kamu davasını açma görevini üstlenmiştir. Savcı düzenlediği iddianameyi görevli ve yetkili mahkemeye sunarak kamu davasını açar. Örnek vermek gerekirse İzmit/KOCAELİ’de işlenen hırsızlık suçu hakkında soruşturma tamamlandıktan sonra düzenlenen iddianame Kocaeli Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açacaktır. 

Savcının düzenlediği iddianamede hangi hususların yer alacağı Ceza Muhakemesinin 170. Maddesinde düzenlenmiştir. Şüphelinin kimliği, müdafii, mağdur maktul veya suçtan zarar görenin kimliği, bu kişilerin vekilleri, şikayetin yapıldığı tarih, yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, suçun işlendiği yer tarih ve zaman dilimi, suçun delilleri vs. bulunması gerekmektedir.

Düzenlenen iddianamede yüklenen suçu oluşturan olayların mevcut deliller ile ilişkilendirilerek açıklanması gerekir. Şüphelinin lehine ve aleyhine olan tüm deliller toplanarak iddianamede yer alır. İddianamenin sonuç kısmında kanunun hangi maddeleri kapsamında yargılanma yapılmasının istendiği belirtilmektedir.

Cumhuriyet savcısının düzenlediği iddianame yetkili ve görevli mahkeme tarafından kabul edilir ise kamu davası açılmış olur ve şüpheli kişi artık sanık olarak anılır.

KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ

Cumhuriyet savcısı, üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda yeterli şüphe var olmasına rağmen kamu davasının açılmasını beş yıl süre ile ertelenmesine karar verebilir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenir ise kamu davası açılır. Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunun 171 maddesinin 3.fıkrasında düzenlenen şartların gerçekleşmesi gerekir. 

Şüpheli şayet daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası almamış ise erteleme kararı verir ise suç işlemekten çekineceğine yönelik kanaat oluşur ise, ertelenme kararı verilmesi şüpheli ve toplum için kamu davası açılmasındansa daha yararlı olacak ise, suçun işlenmesi nedeniyle uğranılan zarar giderilmiş ise cumhuriyet savcısı erteleme kararı verebilir.

KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE İTİRAZ

Cumhuriyet savcısı kamu davasının açılmasına karar verir ise bu karara suçtan zarar görenler itiraz edebilirler. Bu noktada suçtan zarar gören kişiler bu karara karşı kendilerine karar tebliğ edildikten itibaren 15 gün içinde itirazda bulunabilirler. Bu itiraz dilekçesi kararı veren cumhuriyet savcısının görev yaptığı yargı çevresindeki ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk hakimliğine verilecektir.

KAMU DAVASINA KATILMA

Kamu davasında suçtan zarar gören herkes yargılama aşamasında ilk derece mahkemesi karar verinceye kadar davaya katılmak istediklerini mahkemeye bildirerek katılma talebinde bulunabilirler. Kamu davasına katılma talebi dilekçe ile veyahut duruşmada sözlü olarak bildirdikten sonra talebi kabul edilen suçtan zarar gören artık  “katılan” sıfatını alır. 

Katılan sıfatına sahip olmak kanun yollarına başvurma hakkına sahip olmak anlamına geldiğinden şayet ilk derece mahkemesinin kararını bir üst derece mahkemesine taşımak isteğiniz var ise katılma talebinde bulunulması zorunludur. İstinaf, temyiz veyahut itiraz aşamasında kamu davasına katılma talebinde bulunulamaz.

KAMU DAVASININ DÜŞMESİ

Kanunda düzenlenen bazı koşulların gerçekleşmesi durumunda kamu davasının düşmesine yönelik karar verilir. Bazı suçlarda kovuşturma yapılması izne tabidir. Yetkili makamlar eğer izin vermez ise kovuşturma şartı gerçekleşmediğinden kamu davası düşer. Kovuşturma yapılması şikayete bağlı suçlarda mağdur veya suçtan zarar gören kişi eğer şikayetten vazgeçer ise kamu davası düşer. Ceza Hukuk Muhakemesi Kanununda düzenlenen uzlaştırma kurumu işletilerek fail ile mağdur uzlaştırılırsa yine kamu davasının düşmüş olur. 

Yine suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir sürenin geçmesi ile dava zamanaşımına uğrarsa dava düşer. Ayrıca sanığın ölümü ve genel af gibi durumlarda da kamu davasının düşmesine yönelik karar tesis edilir. Uzlaştırmaya tabi olmayan suçlarda ve hapis cezası 6 ayı geçmeyen suçlarda fail belli bir miktar parayı ödeyerek kamu davasının düşmesine karar verilmesini sağlayabilir. Bu kuruma da önödeme denilmektedir.

KAMU DAVASINDA HÜKÜM VERİLMESİ

Savcının hazırladığı iddianamenin yetkili ve görevli mahkeme tarafından kabul edildikten sonra delillerin toplanması ve yapılan yargılama sonucunda delilleri değerlendirerek son kararı verir. Kamu davasının sonunda belli başlı kararlar verilebilir. Bunlar mahkumiyetveyahut beraat kararı, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, davanın reddi kararı, düşme kararı, güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi kararlarıdır. Düşme kararı verilmesi durumunu yukarıda izah edilmiştir. Mahkumiyet hükmü sanığın toplanan deliller doğrultusunda suçun sabit olduğunun ispatlanması neticesinde hapis veyahut adli para cezası ile cezalandırılmasıdır.

Bunun tam tersi olarak da toplanan deliller sanığın üzerine atılı suçu işlemediğini açıklığa kavuşturmuş ise sanık hakkında beraat kararı verilir. Ceza verilmesine yer olmadığı kararı ise beraat kararından farklı olmakla birlikte sanığın işlediği fiil aslında suç teşkil etmiş olmasına rağmen faile belli nedenlerle ceza verilmemesine karar verilmesidir. Yine sanığı aynı fiil nedeniyle önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış dava var ise davanın reddine yönelik karar tesis edilir. Kanunda düzenlenen güvenlik tedbirlerine de hakim sanığın tehlike durumunu dikkate alarak hükmedebilir.