İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku hem şahıs hem de şirketleri yakından ilgilendiren, alacakların tahsilini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda alacaklıya alacağını ödemeyen borçluya karşı yürütülecek hukuki süreçler İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş olup yürütülecek takibin her aşaması önem arz etmektedir. Tuzcuoğlu Hukuk Bürosu olarak bu alanda siz müvekkillerimize hizmet vermekte ve bahse konu alacağın tahsilinin en hızlı şekilde gerçekleşmesi için özveri göstermekteyiz. Bu alandaki hizmetlerimizin başlıcaları;

  • Yerli/yabancı şirket ve gerçek kişilerin, yurtiçinde alacaklarının tahsil edilebilmesi için gerekli icra takiplerinin açılması ve neticelendirilmesi,
  • İhtiyati haciz işlemleri ile icra ve iflas takibinin ve konkordato işlemlerinin yürütülmesi,
  • Çek, senet, bono poliçe gibi kanun kapsamında kıymetli evrak sayılan senetlerin tahsiline ilişkin icra işlemlerinin yürütülmesi,
  • Rehin ve/veya ipotek gibi alacakların paraya çevrilmesi,
  • Borca ilişkin taahhütname evraklarının hazırlanması ve ilgili taahhütnamelerin davaya konu edilerek icra ceza mahkemelerinde görülecek davaların yürütülmesi ve neticelendirilmesi,
  • Müvekkil aleyhine başlatılan icra takiplerine yönelik olarak borçtan kurtulmayı sağlayabilecek her türlü itiraz ve tespit davalarının yürütülmesi,
  • Haciz ve tahsil işlemlerinden doğan istirdat ve istihkak davalarının açılması ve takibi ile neticelendirilmesi,
  • Sermaye şirketleri açısından mali durumun bozulması halinde konkordato ilanı ile alacaklılar ile görüşülmesi ve şirketin ekonomik dengesinin korunması adına önlemlerin alınmasıdır.