Belli bir lokasyonda yaşamını sürdüren kişilerin ihtiyaçlarının belirlenerek giderilmesi amacıyla hazırlanan planlara imar planı denmektedir. İmar planı hazırlanırken mevcut düzen korunmalı, ihtiyaçlar saptanarak bu ihtiyaçlar giderilmeli ve her halükarda kamu yararı hedeflenmelidir. İmar planında rahatsızlık uyandıran ya da kamu düzenini ihlal eden hususlar olması halinde ise yazımızın konusu olan imar planı iptali davası gündeme gelmektedir.

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10.maddesi ve devamında imar planının iptali davası hüküm altına alınmıştır. İmar planının iptali davası nitelikli ve teknik bir dava olduğundan tüm işlemlerin titizlikle sürdürülmesi gerekmekte olup gayrimenkul avukatı ve idare avukatından yardım almak gerekmektedir.

İmar Planının İptali Davası Nasıl Açılır?

İptal davalarında iptale konu hukuka aykırı bir işlemin varlığı şarttır. İmar planının da iptal edilebilmesi ya da iptal davasına konu olabilmesi için iptal sebepleri gerekmektedir. Bunlardan uygulamada en sık rastlanılan bazıları; imar planının kamu yararına uygun olmayışı, şehircilik ilkelerine aykırı oluşu ve planlama esaslarına uygun olmayışı olarak belirtilebilir.

İmar planı ilgili yerin belediye meclisi tarafından onaylanıp yürürlüğe girmektedir. Yürürlüğe giren imar planları askıya çıkartılmakta olup ilgili planlara itirazı olan vatandaşlar itiraz yoluna giderek imar planına itirazlarını idareye sunmaktadır. İtirazın kabulü halinde imar planı değişeceğinden dava açılmasına gerek olmayacaktır. İtirazın reddi halinde ise ilgili ret kararına binaen vatandaşlar imar planının iptali davası yoluna başvurabilecektir. Burada itiraz yoluna başvurmayan vatandaş direkt olarak imar planının iptali davası da açabilmekte itiraz yoluna başvurmaması engel teşkil etmemektedir.

İmar Planının İptal Sebepleri

İmar planının iptal sebepleri bir idari işlemin iptal sebepleri ile aynıdır. Buna göre imar planının iptali için ilgili imar planının; yetki yönünden – konu yönünden – amaç yönünden – neden yönünden – şekil yönünden hukuka aykırılık taşıması gerekmektedir. İmar planının iptali davası açmak isteyen kişiler yukarıda saydığımız hukuka aykırılık nedenlerinden birinin varlığı halinde imar planının iptali davası açabilmektedirler.

İmar Planının İptali Dava Açma Süresi

Yukarıda izah ettiğimiz üzere imar planının askıya asılmasından sonra itiraz kanun yoluna da başvurulabilmekte ise de itiraz yoluna başvurmak imar planının iptali davasını açmak için aranan bir ön şart değildir. Bu sebeple itiraz yoluna başvurmayan ilgililer de imar planının iptali davası açabilmektedirler.

İdari işlemlerin iptaline yönelik davalar – özel hükümler hariç olmak üzere – 60 günlük süreye tabiidir. Buna göre kişiler idari işlemin resmi anlamda duyurulduğu tarihten itibaren 60 günlük süre içerisinde iptal davasını açmak zorundadırlar. Ancak itiraz kanun yoluna başvurulması halinde itirazın reddi halinde ret tarihinden itibaren 60 günlük süre işlemeye başlar.

İmar Planının İptali Davası Dilekçe Örneği

KOCAELİ NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI        : Ahmet YILMAZ

VEKİLİ         : Av. Hakan TUZCUOĞLU

                          Karabaş Mh. Hafız Binbaşı Cd. Mecit Kavan Apt. No:8 D:8 İzmit/KOCAELİ

DAVALI        : 1-Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı

                          2- İzmit Belediye Başkanlığı

KONU            : Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından 17.07.2022 tarihli imar planının iptali ile idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASI talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

A)İMAR PLANININ ESASINA YÖNELİK BEYANLARIMIZ

1)Müvekkilimiz Kocaeli ili, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, 1079 Ada, 183 Parsel numaralı taşınmazda ikamet etmektedir. Müvekkilimizin taşınmazının da dahil olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17.07.2022 tarihli, 130 numaralı imar planı kararı ile müvekkilimizin ikamet ettiği çevredeki sosyal denge bozulmuş şehircilik ilkelerine aykırı imar planı yürürlüğe girmiştir.

2)Ekte sayın başkanlığınıza ibraz etmiş olduğumuz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı neticesinde dengesiz yapılaşma ile ilgili konumun fonksiyonlarının kullanılamaması, belli bir alana özgülenmesi gibi sorunlar doğmaktadır. İlgili plan neticesinde belli alanlar oldukça fazla fonksiyona sahip olacakken müvekkilimizin taşınmazının da bulunduğu alanlar fonksiyonsuz hale getirilecek ve sonucunda yanlış ve çarpık şehirleşmeye yol açılacaktır. Bu halde ilgili imar planının kamu yararına da hizmet etmediği sayın başkanlığınızca da tespit edilebilecek mahiyettedir.

3)İşbu izah ettiğimiz nedenler ve Danıştay içtihatları neticesinde ilgili imar planının kamu yararına aykırı olduğu, eşitlik ilkesini alenen ihlal ettiği tespit edilerek imar planının iptaline yönelik hüküm tesisi çarpık şehirleşmenin önüne geçebilecek yegane çözüm olacaktır.

B)YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ HAKKINDA

1)İlgili imar planının hali hazırda uygulanacak olması ileride telafisi mümkün olmayan hukuki ve maddi durumlar ortaya çıkabileceği gibi tazmini mümkün olmayan zararlar da doğurabilecektir. Bu nedenle iptal isteminde bulunduğumuz imar planının işbu dava sonuçlanıncaya kadar uygulanmamasını içerir YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA yönelik karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle sayın başkanlığınızın re’sen tespit edeceği nedenler sonucunda; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 17.07.2022 tarihli ve 130 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İPTALİYLE ilgili imar planının uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar meydana geleceğinden YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar  verilmesini  saygılarımızla arz ve talep ederiz…17.09.2022

Davacı Vekili

Av. Hakan TUZCUOĞLU