Ecrimisil (Haksız İşgal) Nedir?

Ecrimisil bir taşınır veya taşınmaz malı kullanma yetkisi veyahut izni olmayan kişinin bu malı kullanması nedeniyle yasal mal sahibi olan malike karşı ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. Yerleşik Yargıtay uygulamalarında ecrimisil ya da diğer ismi ile haksız işgal tazminatı ile hedeflenen şeyin taşınır/taşınmaz mal malikinin mülkiyet hakkına tecavüze yaptırım uygulanması olduğu ortaya konmuştur.

Ecrimisil Şartları Nelerdir?

Ecrimisil tazminatına ilişkin bazı şartlar mevcuttur. Malı haksız olarak kullanan kişinin (zilyedin) öncelikle kötü niyetli olması gerekmektedir. Buradaki kötü niyet kavramı ise malı haksız kullanan kişinin haksız kullandığını bilebilecek durumda olması olarak açıklanabilir. Yargıtay kararlarında kişinin basit bir araştırmayla haksız zilyet olduğunu öğrenebilecek olduğu durumda öğrenmemiş olması kötü niyet olarak tanımlanmıştır. Şartlardan bir diğeri ise haksız kullanımda olan zilyedin taşınır/taşınmaz mal üzerinde tasarruf yetkisinin olmamasıdır. Yine haksız kullanım / haksız işgal nedeniyle bir zararın doğması ve illiyet bağı ecri misil şartlarındandır.

Kısaca ecrimisil şartlarını sıralayacak olursak;

  • Haksız işgalde bulunan kişinin kötü niyetli olması,
  • Haksız işgalin fiili varlığı,
  • Haksız işgal nedeniyle bir zararın meydana gelmesi,
  • İlliyet bağı.

Ecrimisil Davasında Yetkili Mahkeme

Ecrimisil davaları haksız kullanım bir taşınmaza yönelik ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılacaktır. Haksız kullanım taşınır mala yönelik ise genel hükümler geçerli olacaktır. Ayrıca ecrimisil davası mal varlığına ilişkin bir dava olması nedeniyle asliye hukuk mahkemeleri görevli mahkemelerdir.

Ecrimisil Davasında Usul

Ecrimisil davası yukarıda zirettiğimiz üzere asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Bu noktada ülkemizdeki hukuk kuralları gereği davanın açılmasında usul oldukça önem taşımaktadır. Davanın görevli ve yetkili mahkemede açılması, ecrimisil talebinin açıkça zikredilmesi, dava dilekçesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu açısından eksiklik taşımaması oldukça önemlidir. Bu hususta ecrimisil haksız işgal tazminatı ile ilgili uzman bir avukatla çalışmak ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin de önüne geçebilecektir.

Asliye hukuk mahkemesinde açılacak olan ecrimisil tazminatı ya da haksız işgal tazminatı davasında tazminatın isteneceği süre, aralık davacı yanca ispat edilmelidir. Tazminat davasının tazminat hukukunda uzman kadromuz ile Tuzcuoğlu Hukuk Bürosu tarafından takip edilmesi halinde davayı kazanmak adına önemli olan belgelerin elde edilmesi, elde edilemeyen ya da ulaşılamayan belgelerin mahkeme aracılığı ile celp edilerek dosya içerisine ibrazı, ispat ve zamanaşımı gibi hem usul hem de esas işlemlerinin ivedilikle yapılması açısından önem arz etmektedir.

Ecrimisil tazminatı davası ya da haksız işgal tazminatı davası açılmasının akabinde dava dilekçesi davalıya tebliğ edilir ve dilekçeler aşaması başlar. Dilekçeler aşaması başladıktan sonra ön inceleme duruşması gerçekleştirilir, eksik evraklar ikame edilir. Tüm bu hazırlık aşamalarının akabinde ise dosya bilirkişiye verilerek ecrimisil tazminatı hesaplaması yapılır. Bu bedel hesaplaması hem davacıya hem davalıya tebliğ edilir. Tarafların bu hesaplamaya 2 haftalık yasal süre içerisinde itiraz etmesi gerekir. Davacı açısından bedelin düşüklüğü itiraza konu olabilecekken davalı açısından ise bedelin yüksek oluşu itiraz konusu yapılabilir. Burada sürelerin kaçırılmaması oldukça önem arz etmektedir. Bilirkişi raporuna yapılacak itiraz dilekçesinde emsal kararlar kullanılması ile birlikte dosyada yeni bir bilirkişi raporu aldırılabilecektir. Bu hususla ilgili bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi adlı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Ecrimisil Davası Ne Kadar Sürer?

Dava açma niyetinde olan kişilerin en çok sorduğu sorulardan biri de davanın ne kadar süreceğidir. Ecrimisil davası ne kadar sürer sorusuna verilecek cevap ise ülkemiz yargı yükününün oldukça fazla oluşu, tebligat aşamalarının ve dosyaya konu delillerin ibrazı sebebiyle ortalama 1.5 – 2 yıl süreceğidir. Bu noktada uzman bir avukat ile çalışmak usul işlemlerinin avukat uyap portalı üzerinden takibi ve çözüme kavuşturulması nedeniyle oldukça önemlidir.

Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı

Ecrimisil davalarında zamanaşımı hususu Yargıtay kararlarınca belirlenmiştir. Yargıtay’ın emsal kararlarında ecrimisil davalarının 5 yıllık zamanaşımına tabii olduğu ifade edilmiştir. Böylelikle davanın açıldığı tarihten geriye dönük olarak 5 yıllık ecrimisil tazminatı talep edilebilecektir.

Ecrimisil Davası Mirasçıya Karşı Açılabilir Mi?

Mirastan kaynaklanan taşınmazların veyahut taşınırların kullanımından doğan en büyük hukuki sorun hak sahibi olanların diğer mirasçılara karşı ecrimisil davası açıp açamayacağıdır. Yasal miras hakkı olan her mirasçı terekedeki malın kullanımı nedeniyle hakkı zedelendiği ölçüde diğer mirasçı veya mirasçılara ecrimisil tazminatı davası açabilir.

Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

KOCAELİ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :Av. Hakan TUZCUOĞLU

Karabaş Mah. Hafız Binbaşı Cad. Mecit Kavan Apt. No : 8 D:8

İzmit / KOCAELİ

DAVALI :

DAVA DEĞERİ : 1.000,00-TL (Fazlaya ilişkin  her türlü talep ve dava hakkımız saklı  kalmak kaydı ile)

DAVA KONUSU :Fazlaya ilişkin  her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak  kaydı ile; …. tarihinden  dava tarihine kadar ödenmeyen şimdilik 1.000,00-TL ecrimisil  alacağının , her tahakkuk dönemi için hesaplanacak  yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline yönelik taleplerimizin sunulması ve kabulü talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR       :

Kocaeli ili , …. ada, … parsel sayılı taşınmaz ,  müvekkilimize annesinden intikal etmiştir. Tarafımızca dava konusu edilen parsel , davalı tarafından kullanılmaktadır. Müvekkilimizin mülkiyetinde olan taşınmaz, davalı tarafından müvekkilimizin  hiçbir rızası olmaksızın hukuka aykırı ve kötü niyetli olarak kullanılmış , gayrimenkul üzerindeki fındıklar toplanmış olup, anılan taşınmaz üzerinde yasal hak müvekkilimize ait olmasına rağmen davalı tarafından hukuka aykırı şekilde işbu taşınmazın müvekkilimiz tarafından kullanılması  engellenmektedir. Halihazırda fındık bahçesi olarak işletilen ve uzun yıllardır davalı tarafından kullanılan  dava konusu ettiğimiz taşınmaz ile ilgili olarak müvekkilimizin taşınmazda bulunan kullanma hakkına kötü niyetli olarak saldırıda bulunulmaktadır. Zikredilen nedenden dolayı  tarafımızca sayın mahkemeniz huzurunda işbu ecrimisil talepli davanın  ikame edilmesi hususu kaçınılmaz olmuştur.

Medeni Kanunu’nun 995.maddesi ; ‘‘…İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihlal  eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır…’’hükmüne amirdir. Uyuşmazlığa konu ettiğimiz olayda ; haksız işgalin mevcudiyeti ,   işbu haksız işgalden dolayı  müvekkilimizin  adına oluşan zarar olgusunun mevcudiyeti ,  haksız işgalden dolayı  davalı tarafından elde edilen semere   ve davalının  kötü niyetli olarak hareket ettiği hususları kanaatimizce sabittir.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz maddi ve hukuki nedenlerden dolayı ; müvekkilimizin , zikredilen taşınmazdan yararlanmasına engel olarak zarara sebebiyet veren davalıdan , fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak  kaydı ile dava   tarihinden itibaren  geriye dönük   5 yılı kapsayacak şekilde ödenmeyen şimdilik 1.000,00 TL ecrimisil bedelinin, her tahakkuk dönemi için hesaplanacak  yasal faizi ile birlikte  davalıdan tahsiline yönelik  taleplerimizin kabulü cihetine gidilmesi   hususu müvekkilimizin  hukuka olan inançlarını pekiştirecektir.

HUKUKİ NEDENLER   : TMK, HMK, TBK ve sair tüm yasal mevzuat hükümleri…

DELİLLER :Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

  • Kocaeli ilinde … ada … parsel no‘da mukim  taşınmazın  tapu kaydının dosyaya celp edilmesi,
  • Dava konusu taşınmazın  , ecrimisil miktarının tespiti bakımından  keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması,
  • Uyuşmazlık konusu olaya ilişkin olarak görgüye dayalı bilgileri olan  ve aşağıda isim ve adresleri belirtilen tanıklarımız ;
  • Yemin , emsal araştırması ,
  • Yargıtay kararları ve ikamesi mümkün her türlü kanuni delil…(davalı tarafın delil listesine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile…)

SONUÇ VE İSTEM                :Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Hakimliğiniz tarafından re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerden dolayı;işbu huzurdaki davanın kabulü ile dava tarihinden itibaren geriye dönük 5 yıllık döneme ilişkin olarak şimdilik 1.000,00 TL ecrimisil bedelinin ,  her tahakkuk dönemi için hesaplanacak  yasal faizi ile birlikte  davalıdan tahsili ile  yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline yönelik karar tesis edilmesi hususlarını  saygılarımızla arz ve talep ederiz…01.10.2021

Davacı Vekili

Av. Hakan TUZCUOĞLU