Türk hukuk sisteminin ana dallarından biri de Ticaret Hukuku’dur. Ticaret Hukuku çok fazla alt dalı olan, deneyim, tecrübe ve öngörü isteyen bir hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku’nun uygulamada en çok karşılaşılan alt dalı Şirketler Hukuku’dur. Mevzuatta Türk Borçlar Kanunu’nda da şirket tabirinin tanımı yapılmış olup en gelişmiş hali Ticaret Hukuku altında düzenlenmiştir.

Şirketler bir sözleşme ile inşa edilir ve bu sözleşme şirket sözleşmesidir. Şirket sözleşmesini en net anlamla ifade etmek gerekirse şirketin anayasasıdır. Şirket sözleşmesinde ticari unvan, şirket merkezi, şirket konusu, kurucuların ad-soyad ve kimlik numara bilgileri, kar dağıtım şekilleri, genel kurul bilgileri ve genel kurulun olağan/olağanüstü toplanma şekilleri yazılı olarak yer alır. Aynı şekilde sözleşmede ortakların birbirine karşı durumları, sermaye ve payları, şirket ve ortak dışı üçüncü kişilere karşı ilişkisel durumları yer almakta olup bu sözleşme Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil ve tasdik ettirilir. Adi (kanuni anlamda basit) şirketler harici diğer tüm şirketlerin sözleşmelerinin çerçeve anlamında sınırları mevcut olup şeklen uyulması gereken şartlar vardır. Örneğin Anonim Şirketlerin şirket sözleşmelerinde yer alan şartlar Türk Ticaret Kanunu 339. Maddede belirtilmiştir. Aşağıdaki fotoğrafta işbu madde yer almakta olup Anonim Şirket kuracak kişilerin önemle okuması gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nda tüzel kişiliği olan şirketler düzenlenmiştir. Buna göre tüzel kişiliği olan şirketler;

 1. Anonim Şirket,
 2. Limited Şirket,
 3. Kolektif Şirket,
 4. Komandit Şirket,
 5. Kooperatifler

Adi şirketlerin ise tüzel kişilikleri yoktur.

Şirketlerin Türlerine Göre Sorumluluklar

Günümüzde şahıs ve sermaye şirketi olmakla birlikte çeşitli büyüklüklerde şirketler kurulmaktadır. Tabi günümüzde girişimciler, esnaflar, kobiler şirket kurarken akıllarındaki en önemli sorun ileride şirketin ekonomisi sarsıldığında kendilerinin borçtan sorumlu olup olmayacağıdır. Bu sorunun en basit hali hangi tür şirket kurmak daha mantıklı şeklinde de açıklanabilir. Bu sorunun cevabı kurulan şirket türüne göre değişmektedir.

Şirket ortaklarının borçtan sorumluluğu ile ilgili açıklama yapmadan önce bilgi vermekte lüzum gördüğümüz şahıs ve sermaye şirketlerinin hangileri olduğudur. Komandit şirketler, Komandit şirketler şahıs şirketleridir. Anonim şirketler, Limited şirketler ise sermaye şirketleridir. 

Şahıs şirketlerinde ortaklar şirketin borçlarından sınırsız anlamda bütün malvarlıklarıyla sorumludur. Diğer bir deyişle şirketin batması halinde şirket ortakları da borçlardan sorumlu hale geleceklerdir.

Sermaye şirketlerinde ise ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu yoktur. Anonim şirketlerde ortaklar kendi paylarına düşen şirket ana sözleşmesinde yer alan sermaye kadar sorumlu olacaklardır. Limited şirketlerde ise ortaklar taahhüt esas sermaye paylarını ve şirket sözleşmesinde düzenlenen ödeme ile yan yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olacaktır.

Şirket Kurmak İçin Gereken Sermaye

Girişimci, kobi, esnaf ve diğer ticaret paydaşlarının şirket kurma fikrine binaen en çok merak ettikleri soru şirket kurmak için ne kadar sermaye gerekir sorusudur. Hali hazırdaki düzenlemelerle bu miktarlar şirket türlerine göre, sermayenin esas ve kayıtlı sermaye olmasına göre değişmektedir. Esas sermayeyi şirket esas sözleşmesinde taahhüt edilen ve bu sayede öngörülebilir niteliğe sahip sermaye olarak tanımlayabiliriz. Esas sermayeli olan şirketlerden Anonim Şirketlerde esas sermaye en az 50.000 TL olmak zorundadır. Esas sermayenin gündeme geldiği Limited Şirketlerde ise bu miktar en az 10.000 TL olarak belirtilmiştir. Kayıtlı sermaye ise yönetim kurulunun sermaye artırımının gündeme geldiğinde yetki tavanı olarak tanımlanmaktadır. Kayıtlı sermaye de aranan asgari tutar ise 100.000 TL’dir.

Şirket Avukatı Hizmet Alanı

Avukatlık hizmeti talebinde bulunan şirketler şirket avukatlarıyla farklı alanlarda anlaşabilmektedir. Ancak genel esaslarıyla şirket avukatının sunduğu hizmetleri sıralamak gerekirse;

 1. Şirket kuruluşunda önemli rol oynayan ana sözleşmenin hazırlanması,
 2. Hazırlanan şirket sözleşmelerinin kontrolü,
 3. Şirkete ilişkin olarak Ticaret Sicil tescil ve ilan süreçlerine yönelik takip,
 4. Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi,
 5. Şirket alacaklarına yönelik icra takibi ve alacakların tahsili,
 6. Şirketin haksız rekabetten zarar görmesinin önüne geçmek ve doğacak uyuşmazlıkların çözümü,
 7. Şirket içerisinde çalışan işçilere yönelik iş davalarının yönetimi,
 8. Şirketin Kişisel Veriler Korunması Kanunu’na uygun hale getirilmesi,
 9. Şirketin hukuki menfaati ve ilişkilerini korumak, dava süreçlerinin takibi,
 10. Şirkete gönderilen tebligatların takibi ve cevaplanması,
 11. Şirketin hizmet verdiği tüketicilere karşı doğan uyuşmazlıklarında gerek hakem heyetleri gerekse de mahkemelerdeki süreçlerin takibi ve sonuçlandırılması,
 12. Şirketin borçlarına yönelik itiraz ve dava süreçlerinin yönetilmesi,
 13. Şirketin hukuki menfaatlerine uygun ihtarnamelerin hazırlanması ve çekilmesi.

Şirket Avukatı Ücreti / Şirket Danışmanlık Hizmet Bedeli

Yukarıda şirketlerin Türk Ticaret Kanunu açısından ne kadar önemli olduğunu, şirket ortaklarının her anlamda şirketlerinin menfaati için hukuki hizmetten faydalanmalarını izah ettik. Tabi bu noktada en çok sorulan sorulardan biri şirket avukatının ücreti sorusudur. Bu anlamda net ücret belirtmenin pek mümkün olmadığını düşünmekteyiz. Her şirketin farklı ölçekte büyüklükleri, farklı sayıda davası ve hukuki işlemi mevcut olmakla birlikte şirketlerin gerek kuruluş aşamasında gerekse kurulduktan sonra şirket avukatından talep ettikleri hizmetler birbirinden farklı olabilmektedir. Burada altını çizerek ifade edeceğimiz şey şirket avukatının aldığı ücretin çok daha fazlasını menfaat anlamında kazandırdığıdır. Şirket avukatı olarak hizmet verdiğimiz şirketler açısından aldığımız geri dönüş de bu yöndedir. Tuzcuoğlu Hukuk Bürosu olarak gerek Kocaeli ilinde gerekse İstanbul ilinde şirketlerin karşılaştığı uyuşmazlıklar karşısında hukuki hizmet sunmaktayız. 

Şirketler Hukuk Davaları

5/5

Mağdur, Suçtan Zarar Gören, Malen Sorumlu Nedir?

5/5

TCK’ya Göre Malın Değerinin Azlığı Nedir?

5/5

Terörizmin Finansmanı Suçu Nedir?

5/5

Ticari Şirketlerin Alım ve Satımı