Telefon

0 552 389 71 35

 

Adres

Karabaş Mh. Hafız Binbaşı Cd. Mecit Kavan Apt. No: 8 Daire 8 İzmit/Kocaeli

İşten Çıkış Kodu Nedir?

İşten çıkış kodu kısaca işçinin işten hangi sebeple ayrıldığını ifade eden kodlar bütünüdür. İşten çıkış kodları, birbirlerinden farklı anlamı olan ve işçinin hangi nedenle işten ayrıldığını gösteren sayılardır.

İşten Çıkış Kodu Ne İşe Yarar?

İşten çıkış kodları işveren ve işçi arasında doğmuş ya da doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme heyetine yol gösterir nitelikte kayıtlardır. İlgili kayıtlarda işçinin hangi sebeple işten ayrıldığı ya da çıkartıldığı gösterildiğinden işverence yapılan bildirimlerin doğru olması gerekmektedir. Örneğin, askerlik sonucu işten ayrılan işçinin işten çıkış kodu 12 numaralı kod olması gerekir. Keza kadın işçinin evlilik sebebiyle işten ayrılması halinde işten çıkış kodu 13 numaralı kod olacak ve kıdem tazminatı hakkı doğacaktır. Özetle işten çıkış kodu işçinin iş sözleşmesinin sona erdirme kararının kime ait olduğunu ve kimin haklı olduğunu göstermektedir.

İşten çıkış kodunun bir diğer önemli olduğu nokta yukarıda bahsettiğimiz üzere işsizlik maaşı noktasıdır. İşçiler gerekli şartları sağladıkları takdirde ve işten kendileri ayrılmadıkları takdirde İş ve İşçi Bulma Kurumu ( İŞKUR ) ‘dan işsizlik maaşı talep etmektedirler. İŞKUR’a yapılan müracaat neticesinde görevliler tarafından kontrol edilecek ilk husus işten çıkış kodudur. Örneğin işçinin iş sözleşmesini kendi feshettiği hallerde gösterilecek olan 03 numaralı işten çıkış kodu neticesinde işsizlik maaşı alınamayacaktır.

İşten Çıkış Kodunu Bildirmek Zorunlu Mudur?

İşçinin hangi nedenle işten çıkış yaptığı işveren işten ayrılış bildirgesinde yer alacak işten çıkış koduyla bildirmek zorundadır. Aksi takdirde SGK tarafından cezai işlem uygulanacaktır.

İşten Çıkış Kodu Hatalı Bildirildi ise Ne Yapılabilir?

İşçinin işten ayrılış nedeni işten çıkış koduyla SGK’ya bildirilmek zorundadır. İşten çıkış kodunun yanlış ya da hiç bildirilmemesi halinde cezai işlem uygulanabilir. Ayrıca işçi de bu sebeple bazı haklarından mahrum kalabilir.

Örneğin, uygulamada sıkça karşımıza çıkan işçinin kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen ikale sözleşmesi ile işten çıkış yapıldığına yönelik işten çıkış kodu kullanılarak bildirim yapılması hatalı bildirim olacağından SGK tarafından cezai işlem uygulanabilmektedir. Ayrıca işbu durumun devlet kurumu aleyhine yapılan dolandırma saiki güden, dolandırıcılık suçunu doğurabileceği de işverenlerce unutulmamalıdır.

İşten çıkış kodunun hatalı bildirilmesinin akabinde 10 günlük süre içerisinde elektronik ortamdan düzeltilebilecektir. Ancak 10 günlük süre sonrasındaki düzeltme talepleri yazılı bir şekilde SGK’ya ulaştırılmalıdır.

Güncel İşten Çıkış Kodları

1 Numaralı Kod

Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi

Açıklama

Deneme süresi içerisinde taraflar sözleşmeyi ihbar şartlarına uymaksızın sonlandırabilme haklarına sahiptirler. Deneme süresi içerisinde sözleşmenin işverence feshi halinde bu kod seçilmelidir.

2 Numaralı Kod

Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

Açıklama

Deneme süresi içerisinde işçi tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işverence işten çıkış kodu olarak bu kod seçilmelidir.

3 Numaralı Kod

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ( İstifa )

Açıklama

Belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi bir diğer deyişle istifa edilmesi halinde bu kod seçilmelidir.

4 Numaralı Kod

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Haklı Sebep Bildirilmeksizin Feshi

Açıklama

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir sebep bildirilmeksizin feshi halinde işten çıkış kodu olarak 4 numaralı kod seçilmelidir.

5 Numaralı Kod

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

Açıklama

Belirli süreli bir iş sözleşmesinin süresinin bitmesi nedeniyle sona ermesi halinde işverence bu kod seçilmelidir.

8 Numaralı Kod

Emeklilik ( Yaşlılık ) veya Toptan Ödeme

Açıklama

İşçinin SGK’dan emekli aylığına veya toptan ödemeye hak kazanacak şekilde işten ayrılması halinde bu kod seçilmelidir.

9 Numaralı Kod

Malulen Emeklilik

Açıklama

İşçinin malulen emekli olması halinde bu kod seçilmelidir.

10 Numaralı Kod

Ölüm

Açıklama

İşçinin ölümü halinde işten çıkış kodu olarak bu kod seçilmelidir.

11 Numaralı Kod

İş Kazası Sonucu Ölüm

Açıklama

İşçinin iş kazası sonucunda ölmesi halinde bu kod seçilmelidir.

12 Numaralı Kod

Askerlik

Açıklama

İşçinin askerlik görevini ifa etmek üzere işten ayrılması halinde bu kod seçilmelidir.

13 Numaralı Kod

Kadın İşçinin Evlenmesi

Açıklama

Kadın işçinin evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde bu kod seçilmelidir.

14 Numaralı Kod

Emeklilik Şartlarından Yaş Haricindekilerin Tamamlanması

Açıklama

Sigortalı işçinin, yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresini tamamladığına dair yazılı belgeyi teslim etmesi üzerine bu kod seçilmelidir.

15 Numaralı Kod

Toplu İşçi Çıkarma

Açıklama

İşverenin kanundaki şartları sağlaması halinde toplu işçi çıkarması halinde bu kod seçilmelidir.

16 Numaralı Kod

İşçinin Sözleşmesi Sona Ermemek Kaydıyla Başka İşyerine Nakli

Açıklama

İşçinin sözleşmesinin sona ermemek kaydıyla işverene ait başka bir işyerine nakli halinde bu kod seçilmelidir.

17 Numaralı Kod

İşyerinin Kapanması

Açıklama

İşyerinin  kapanması halinde bu kod seçilmelidir.

18 Numaralı Kod

İşin Sona Ermesi

Açıklama

Belli bir proje ya da üretimin gerçekleşmesi halinde iş sözleşmesi sona erebilir. İşbu durumlarda kod olarak 18 numaralı kod seçilmelidir.

19 Numaralı Kod

Mevsim Bitimi

Açıklama

Mevsimlik işlerde çalışan mevsimlik işçilerin sözleşmesi mevsim bitiminde sona erebilir. Bu durumlarda işten çıkış kodu olarak 19 numaralı kod seçilmelidir.

20 Numaralı Kod

Kampanya Bitimi

Açıklama

Kampanyalı üretim gibi durumların olduğu işyerlerinde işçiler kampanya bitiminde çıkartılmaktadır. O halde işten çıkış kodu olarak bu kod seçilmelidir.

21 Numaralı Kod

Statü Değişikliği

Açıklama

İşyerinde 4/a ‘ lı olarak çalışan bir işçinin 4/b ‘ li olarak çalışması halinde bu kod seçilmelidir

.

22 Numaralı Kod

Diğer Nedenler

Açıklama

İş sözleşmesinin sona erme nedeni bu listedeki kodların hiçbirine uymuyorsa bu kod seçilmelidir.

23 Numaralı Kod

İşçi Tarafından Zorunlu Fesih

Açıklama

İşyerinde bir haftadan uzun süre olacak şekilde işin durması halinde bu çıkış kodu seçilmelidir.

24 Numaralı Kod

İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih

Açıklama

İş sözleşmesine konu işin yapılmasından kaynaklı bir sağlık sorunu olması halinde bu kod seçilmelidir.

25 Numaralı Kod

İşçi Tarafından İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeniyle Fesih

Açıklama

İşverenin iş sözleşmesi kurulduğu sırada işçiyi yanıltacak bilgi ve beyanlarda bulunması, işçinin kendisine veya ailesine kötü sözler söylemesi, işçiye cinsel tacizde bulunması, işçi ve ailesine karşı cezayı gerektirecek hukuka aykırı eylemlerde bulunması, işçiyi koruması gereken durumda koruyacak tedbirlerin işverence alınmaması, işçinin ücretinin zamanında ve tam ödenmemesi, parça başı ücret alınan işlerde işçiye bilerek az iş verilmesi halinde fesih yapılıyorsa bu kod kullanılmalıdır.

26 Numaralı Kod

Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih

Açıklama

Disiplin kurulu kararı ile fesih olan hallerde bu kod seçilmelidir.

27 Numaralı Kod

İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih

Açıklama

İşçinin çalışmasını engelleyecek 1 haftadan uzun işçiden kaynaklı nedenler veya tutukluluk nedeniyle fesih yapılacaksa bu kod seçilmelidir.

28 Numaralı Kod

İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih

Açıklama

İşçinin derli toplu hayatı olmaması nedeniyle sağlık sorunları yaşaması veyahut içkiye düşkünlüğünden kaynaklı art arda üç iş günü veyahut bir ayda beş iş günü devamsızlık yapması halinde bu kod seçilmelidir.

30 Numaralı Kod

Vize Süresinin Bitimi

Açıklama

İşçinin işverenden kaynaklı vizesinin süresinin bitimi halinde işçi tekrardan işe alınacaksa askıdaki bu süre zarfında bu kod seçilmelidir.

31 Numaralı Kod

TBK, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu Kapsamında Fesih

Açıklama

İşçinin kendi istek ve kusuru dışında iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde bu kod seçilmelidir.

32 Numaralı Kod

Özelleştirme Nedeniyle Fesih

Açıklama

İşyerinin özelleştirilmesi halinde bu kod kullanılmalıdır.

33 Numaralı Kod

Gazeteci Tarafından Fesih

Açıklama

İş sözleşmesinin gazeteci tarafından feshedilmesi halinde bu kod kullanılacaktır.

34 Numaralı Kod

İşyerinin Devri, İşin veya İş Niteliğinin Değişmesi Halinde Fesih

Açıklama

İş sözleşmesinin sona ermesi devir veyahut iş niteliğinde değişim nedenliyse bu kod seçilmelidir.

35 Numaralı Kod

İşçinin Devlet Memurluğuna Geçişi Nedeniyle Fesih

Açıklama

İşçinin devlet memurluğuna geçmesi halinde bu kod kullanılacaktır.

36 Numaralı Kod

KHK ile İşyerinin Kapatılması

Açıklama

Kanun Hükmünde Kararname ile işyerinin kapatılması halinde bu kod kullanılmalıdır.

37 Numaralı Kod

KHK ile Görevden Çıkarılma

Açıklama

KHK ile görevden çıkarılma halinde bu kod kullanılmalıdır.

38 Numaralı Kod

Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma

Açıklama

İşçinin doğum nedeniyle işten ayrılması halinde bu kod kullanılmalıdır.

39 Numaralı Kod

696 Sy. KHK Nedeniyle Kamu İşçiliğine Geçiş

Açıklama

Kamu idarelerinde alt işverenin işçisi olan işçinin kamu işçiliğine geçmesi halinde bu kod kullanılmalıdır.

40 Numaralı Kod

696 Sy. KHK Nedeniyle Kamu İşçiliğine Geçilememesi Halinde Fesih

Açıklama

Kamu idarelerinde alt işverenin işçisi olan işçinin kamu işçiliğine geçememesi halinde bu kod kullanılacaktır.

41 Numaralı Kod

Re’sen İşten Ayrılış Bildirgesi

Açıklama

Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler için bu kod kullanılmalıdır.

42 Numaralı Kod

Sözleşmenin Kurulması Sırasında Gerçeğe Aykırı Bilgi ve Beyan

Açıklama

Sözleşmenin akdedilmesi esnasında işçinin gerçeğe aykırı bilgi ve beyanlarla işvereni yanıltması halinde bu kod kullanılmalıdır.

43 Numaralı Kod

İşçinin, İşveren veya Ailesine Hakaret Etmesi ya da Asılsız İhbarı

Açıklama

İşçinin işveren veyahut da ailesine hakaret etmesi ya da asılsız ihbarda bulunması halinde işverence uygulanması gereken kod budur.

44 Numaralı Kod

İşçinin Başka İşçiyi Taciz Etmesi Halinde Fesih

Açıklama

İşçinin işyerinde çalışan başka bir işçiyi taciz etmesinden kaynaklı fesih halinde kullanılacak kod budur.

45 Numaralı Kod

İşçinin İşveren ya da Ailesine veya Başka Bir İşçiye Sataşması, Alkol veya Uyuşturucu Madde Kullanması

Açıklama

İşçinin işveren ya da ailesine veya başka bir işçiye sataşması halinde veyahut alkol veya uyuşturucu madde kullanması halinde bu kod kullanılacaktır.

46 Numaralı Kod

Güveni Kötüye Kullanma, Hırsızlık veya Sırların İfşası Halinde Fesih

Açıklama

İşçinin kendisine duyulan güveni kötüye kullanması, hırsızlık yapması veya işyeri ve işverene ait sırları ifşa etmesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshi halinde bu kod kullanılacaktır.

47 Numaralı Kod

İşçinin 7 Günden Fazla Hapis Cezasına Çarptırılması

Açıklama

İşçinin işyerinde işlediği bir suç nedeniyle 7 günden fazla hapis cezası alması halinde sözleşme feshedilirse bu kod kullanılmalıdır.

48 Numaralı Kod

İşçinin Devamsızlık Yapması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

Açıklama

İşçinin işverenden izin almaksızın art arda 2 gün veyahut bir ay içerisinde iki defa tatil günlerinden sonra veya bir ayda üç iş günü devamsızlık yapması halinde sözleşme feshediliyorsa bu kod kullanılmalıdır.

49 Numaralı Kod

İşçinin Kendi Görevi Olan İşleri Kasıtlı Olarak Yapmaması

Açıklama

İşçinin yapmakla yükümlü olduğu işleri haklı bir nedeni olmaksızın kasıtlı olarak yapmaması halinde bu kod kullanılmalıdır.

50 Numaralı Kod

İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürme veya İşyeri Malına Zarar Verme

Açıklama

İşçinin kendisinden kaynaklı işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da işçinin işyeri malına zarar vermesi halinde bu kod kullanılmalıdır.