Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Avukatların vekil olarak tayin edildikleri dosyalardan bazı şartlar altında çekilmesi mümkündür. Avukatlık Kanunu’nun 41. Maddesi bu durumu düzenlemekte olup, avukatın kendi isteği ile vekillikten çekilmesi halinde müvekkiline işbu çekilmenin tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün daha görevinin devam ettiği ifade edilmiştir. Vekillikten çekilmede en önemli husus müvekkilin bu çekilmeden haberdar olmasıdır.

Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Vekillikten çekilme dilekçesi ile avukat vekil olarak yürüttüğü dosyadan kendi isteğiyle çekilmektedir. Bu çekilme dilekçesinin müvekkile ulaşması ve müvekkilin bundan haberdar olması oldukça önem arz etmektedir. Vekillikten çekilme dilekçesi ile ilgili şartlar, istifadan farkları, avukatın sorumluluğu yazımızın geri kalanında mevcuttur.

Vekillikten Çekilme Nedir?

Vekillikten çekilme, avukatın hali hazırda takip ettiği, yürüttüğü davadan veya işten vekillikten çekilme dilekçesi ile görevini sona erdirmesidir. Vekillikten çekilme dilekçesi verildiğinde avukatın görevi derhal sona ermez. Dilekçenin müvekkile tebliğ tarihinden 15 gün sonrasına kadar görevi devam eder. Bu noktada müvekkilin dilekçeden haberdar olması oldukça önem taşımaktadır.

Vekillikten Çekilme Süreci Nasıl İşler?

Vekillikten çekilme birkaç farklı yoldan yapılabilir. Eğer avukat duruşmada vekillikten çekilme beyanında bulunuyorsa bu beyanın duruşma zaptına geçirilmesiyle, ihtarname gönderiliyorsa bu ihtarnameyle ve yazılı bir dilekçe sunulması ile vekillikten çekilme yapılabilir. Avukatın, bu dilekçelerin müvekkile tebliğinden itibaren 15 gün daha görevi devam edeceğinden müvekkiline karşı sorumluluğu da devam eder. 15 günün sonunda görevi sona ereceğinden müvekkile karşı sorumluluğu kalmaz.

Vekillikten Hangi Şartlarda Çekilebiliriz?

Avukatın, vekillikten çekilmesi için haklı bir sebebi olmasına gerek olmayıp avukat kendi isteğiyle de vekillikten çekilebilir. Avukatın vekillikten çekilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa müvekkili ile arasında olan vekalet sözleşmesi gereği ücrete tam bir şekilde hak kazanır. Ancak avukat kendi isteğiyle ve haklı bir sebep olmaksızın vekillikten çekiliyorsa o halde sadece vekillikten çekildiği aşamaya kadar olan ücrete hak kazanır.

Avukatın dosyayı adli yardım bürosu tarafından veyahut baro başkanı tarafından verilen bir görevle takip etmesi durumunda ise vekillikten haklı bir sebep olmaksızın çekilemez.

Vekillikten Çekilme ile İstifa Arasındaki Fark

Uygulamada oldukça karıştırılan hususlardan biri de vekillikten çekilme ile istifanın arasındaki farklardır. Esasen vekillikten çekilme Avukatlık Kanunu ile ilgiliyken istifa ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgilidir. Vekillikten çekilme herhangi bir şekil şartına bağlanmamışken istifa yazılı şekil şartına bağlanmıştır. Vekillikten çekilme dilekçesinin müvekkile tebliğ tarihinden itibaren 15 gün daha avukatın görevi devam ederken istifa halinde 2 hafta daha görevi devam edeceği hükmedilmiştir.

İstifa ile ilgili hükümler gereği bir dilekçeyle bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi gerekmekte olup gerekli olması halinde tebligat giderinin yatırılması zorunludur. Yapılacak tebligatta avukatın görevinin 2 hafta süreyle devam edeceği ve müvekkilin kendisine davayı takip etmesi ya da avukatla takip ettirmesi gerektiği bildirilerek yokluğunda işlemlerin yapılacağı ihtar edilir.

Vekillikten Çekilme Dilekçesi Örneği

KOCAELİ ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya Esas NO:……

VEKİL OLARAK TEMSİL

EDİLEN TARAF :

ADRES :

VEKİLİ : Av. Hakan TUZCUOĞLU

KONU                                   : Vekillikten çekilme dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarasını belirttiğimiz sayın mahkemeniz huzurunda yargılama safahatı devam eden uyuşmazlık konusu dosyada gördüğümüz lüzum üzerine müvekkilimiz (Davacı / Davalı) …….. vekilliğinden çekildiğimizi bildiririz. İşbu dilekçemizin öncelikle müvekkile tebliği ile UYAP sisteminden vekil kaydımızın silinerek yargılama safahatının ileriki aşamalarındaki tebligatların temsil edilen asile yapılmasını sayın mahkemenizden arz ve talep ederiz…10.01.2021

Temsil Edilen Vekili

Av. Hakan TUZCUOĞLU