Hagb İtiraz Dilekçesi

Ceza davalarında verilecek kararlardan biri de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya HAGB kararına itiraz edilebilir. Bu yazımızda HAGB kararına nasıl itiraz edilir, HAGB kararına itiraz dilekçe örneğini paylaşmakla birlikte konuyla ilgili bilgilendirme de yapacağız.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı ( HAGB ) Nedir?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ya da kısa adıyla HAGB ceza yargılamalarının usulünü düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında düzenlenmiş olan bir karar çeşididir. Ceza Muhakemesi Kanunu 231. Madde içeriğinde düzenlenen HAGB aleyhine yargılama yapılan sanığa yönelik olarak verilen hapis cezasının 2 yıl ve altında olması ya da adli para cezası olması halinde diğer şartlar da sağlandığı takdirde uygulanabilecek bir karar çeşididir. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ( HAGB ) kararı verildiğinde sanığa yönelik olarak 5 yıllık bir denetim uygulanmakta ve sanık bu 5 yıl içerisinde herhangi bir kasti suça karışmadığı takdirde davanın düşmesine yönelik karar verilerek sanığa yönelik cezanın infaz edilmesinin de önüne geçilir. Sanığın bu 5 yıllık dönemde herhangi bir şekilde kasten suç işlemesi halinde ise HAGB kararı veren mahkemeye sanığın yeniden suç işlediği ihbar edilir dosya mahkemesi ilk başta verdiği hükmü açıklayarak sanığın infazına karar verir. Belirtmekte fayda gördüğümüz bir husus ise HAGB kararı veren mahkemenin hükmün yarısı oranında adli para cezasına çevirme, cezanın ertelenmesi gibi seçenekleri de değerlendirebileceğidir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ( HAGB ) Şartları Nelerdir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ( HAGB ) Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmiş olup şartları da aynı kanunda tanzim edilmiştir. Buna göre sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ( HAGB ) kararı verilebilmesi için;

  • Sanık hakkında daha önce kasten işlediği herhangi bir suçtan mahkumiyet hükmünün kurulmaması,
  • Yargılamayı yapan mahkemede sanığın tekrardan suç işlemeyeceği kanaatinin uyanması,
  • Yargılamaya sebebiyet veren suç konusu olay ile ilgili mağdurun tüm zararının giderilmesi, eğer yargılama safahatında giderilemiyor ise denetim süresi içerisinde taksitlere bölünecek şekilde giderimin sağlanması,
  • En nihayetinde sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunu kabul ediyor olması gerekmektedir.

HAGB Kararında Denetim Süresi İçerisinde Hangi Tedbirler Uygulanır?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin olarak kararı veren mahkeme sanığa yönelik 1 yıllık denetim programı uygulama inisiyatifine sahiptir. Bu denetim programları ise;

  • Sanığın herhangi bir meslek sahibi olmaması halinde meslek öğretimlerine katılmasını zorunlu tutma,
  • Bir mesleğe sahip olması halinde ise kamu kurumu veyahut özel bir kurumda ilgili meslekle alakalı çalışmasını zorunlu tutma,
  • Mahkemece belirlenecek bazı alanlara girmesine yasak koyulması ya da bir tedavisi var ise ilgili tedavinin devamının zorunlu tutulması ve en nihayetinde mahkemece takdir edilecek farklı denetim programlarına tabii tutulabilir.

HAGB Kararına İtiraz Mümkün Müdür?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ya da kısa adıyla HAGB kararına itiraz mümkündür. Mahkeme HAGB kararı verirken itiraz yolu açık şekilde kararı vermekte olup ilgili karara istinaden 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. HAGB kararı veren mahkemenin asliye ceza mahkemesi olması halinde itiraz ağır ceza mahkemesi’ne yapılırken kararın ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi halinde ise ilgili mahkemenin numarasını izleyen bir başka ağır ceza mahkemesi’ne itiraz edilebilir.

HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

KOCAELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
KÖRFEZ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya Esas No : 2021/…

Dosya Karar No : 2022/…

Sanık              : 

Müdafi           : Av. Hakan TUZCUOĞLU

Konu             : Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2021/…. Esas, 2022/….. karar numaralı dosyaya ilişkin olarak …/…/2022 tarihinde müvekkilimiz …… hakkında tesis ettiği hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itirazlarımızdır.

Açıklamalar    :

Sayın mahkemeniz huzurunda  yargılama safahatı tamamlanmış 2021/… esas sayılı dosyasında müvekkilimiz …. …… hakkında kasten yaralama suçuna yönelik müvekkilimiz aleyhine ceza tesis edilmiş ve buna bağlı olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş ise de kararın ceza ilkeleri ve ceza hukuku açısından isabetli olmaması nedeniyle itiraz zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Müvekkilimiz, müşteki ile zamanında iş yapmış ve daha sonrasında işini ayırma kararı almıştır. İlgili karar neticesinde dükkanlarını ayırmışlar ve maddi olarak kimsenin birbirinden alacağı kalmayacak şekilde ortaklıklarını sonlandırmışlardır. Bundan sonraki süreçte mahkemeniz huzurundaki dosyadan da tespit edileceği üzere müşteki müvekkilimize sürekli hakaretlerde bulunmuş ancak müvekkilimiz ilgili tahriklere cevap vermemeyi seçerek müştekiye herhangi bir ortamda cevap dahi vermemiştir. Olay günü müvekkilimizin dükkanına giden müşteki orada da zikrettiğimiz hakaretlerine devam etmiş müvekkilimiz müşterilerinin yanında duyduğu ağır hakaretlere dayanamadığından kendisinin dışarı çıkmasını ifade etmiştir. Bu süreçte müştekinin müvekkilimize doğru yumruk atma reaksiyonu teşebbüste kalmış müvekkilimiz kendini koruma kastıyla hareket etmiş ve bunun sonucunda müşteki basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmıştır. Müvekkilimizin suç işleme kastının olmadığı, somut olay ışığında haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiği gerek dosya muhteviyatında bulunan delillerle gerekse de Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesi huzurunda dinlenen tanık beyanlarıyla tespit edilebilecek mahiyettedir. Takdir edeceğiniz üzere kasten yaralama suçunun işlenmesi için sanığın bir kastının bulunması gerekmekte olup müvekkilimizin suç işleme kastının bulunmadığı sayın mahkemenizce de tespit edilebilecek mahiyettedir. Haliyle dosya kapsamında suçun unsurları oluşmadığından müvekkilimiz hakkında beraat kararı tesis edilmesi gerekirken HAGB kararı verilmesi hukuken isabetli olmamıştır.

Yukarıda zikrettiğimiz açıklamalar ve Yargıtay içtihatları kapsamında müvekkilimizin suç işleme saikiyle hareket etmediği tespit edilerek itirazlarımız doğrultusunda beraat kararı tesis edilmesini talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Sonuç ve İstem : Yukarıda zikrettiğimiz nedenler ve sayın başkanlığınızca re’sen tespit edilecek sebepler nedeniyle Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2021/…. Esas, 2022/…. Karar sayılı ilam muhteviyatında müvekkilimiz aleyhine tesis edilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik itirazlarımızın kabulü ile hükmün bozulmasını sayın başkanlığınızdan arz ve talep ederiz…. …/…/2022

Sanık ……..  ………

Müdafi
Av. Hakan TUZCUOĞLU